Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/ribonbeheer.nl/httpdocs/cms/libraries/joomla/registry/registry.php on line 342

Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/ribonbeheer.nl/httpdocs/cms/libraries/joomla/registry/registry.php on line 342
Ribon Beheer

Inloggen VVE's

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ribon beheer

ALGEMEEN

Artikel 1.

Definities:

 

1. Opdrachtnemer: Ribon beheer

2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om

werkzaamheden te verrichten.

3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden,die de opdrachtnemer in het kader van een

geaccepteerde opdracht verricht.

4. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken, zoals

stukken of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door

opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

5. Algemene voorwaarden: Voorwaarden, waaronder werkzaamheden worden verricht

door opdrachtnemer(hierna genoemd AV).

 

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2.

1. Deze AV gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht waarop opdrachtnemer deze

AV van toepassing heeft verklaard.

2. Op van deze AV afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, als

deze nadrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

3. Aan de in lid 2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t.

eventuele later aangegane overeenkomsten.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever

wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

5. Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor

de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

6. De gedrags - en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van deze algemene

voorwaarden. De opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds

te zullen respecteren.

7. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn, of vernietigd mochten

worden, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Opdrachtgever

en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

vervanging van de nietige; cq, vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt

zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht

genomen.

 

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Artikel 3.

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave

aan opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.

2. De door opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een beperkte

geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur zal altijd op de offerte worden vermeld.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen

van overheidswege , alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten,

waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4.

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de door opdrachtnemer en

opdrachtgever ondertekende offerte, die is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte

informatie, door opdrachtnemer is terug ontvangen, onverminderd de verplichting om aan

opdrachtnemer honorarium en kosten te voldoen, indien op wens van opdrachtgever reeds

met de werkzaamheden is begonnen, voordat de door opdrachtgever ondertekende offerte

is retour ontvangen.

2. De door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte wordt geacht de

overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 5.

1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of

strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn

overeengekomen.

2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een

termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

3. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen besluiten, de overeenkomst onder andere

voorwaarden te continueren, na hierover bereikte schriftelijke overeenstemming.

 

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Artikel 6.

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer naar

zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste

vorm op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

2. Indien opdrachtgever voornoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet

behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en

honorarium voor rekening van de opdrachtgever.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan

opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig

zijn.

4. Indien opdrachtgever daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze

geretourneerd.

5. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie, die

ter uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

 

Artikel 7.

Opdrachtgever dient opdrachtnemer terstond te informeren als opdrachtgever:

a. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen

b. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen.

c. van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen.

d. Bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement

heeft/hebben aangevraagd.

e. In staat van faillissement is verklaard.

 

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Artikel 8.

1. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit

te voeren met inachtneming van de gedrags- en beroepsregels.

2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

3. Opdrachtnemer heeft het recht – indien wenselijk – bepaalde werkzaamheden door derden

te laten verrichten.

4. Opdrachtgever zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in

rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt, dan na dat hierover eerst overleg is

geweest en overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever.

5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan

opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren

opschorten, tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase

schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

GEHEIMHOUDING

Artikel 9.

Opdrachtnemer is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot

geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

Dit betreft alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden

voortvloeiende (cijfermatige) resultaten.

Tevens betreft dit alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan

niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.

 

OPSCHORTING/ONTBINDING

Artikel 10.

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te

schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en

zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een

en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer , indien

1. opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens

opdrachtnemer.

2. opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde

een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

3. opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan

hem is verleend.

4. het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd.

5. indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever

onder bewind of curatele wordt gesteld.

Voorts zullen alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde ook,

terstond en in z’n geheel opeisbaar zij

 

BETALING

Artikel 11.

1. Betaling dient plaats te vinden in euro’s zonder enige opschorting of verrekening, uit welke

hoofde ook.

2. Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle facturen van opdrachtnemer aan

opdrachtgever, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, terstond opeisbaar.

3. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg

van niet nakoming van opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste

van de opdrachtgever.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering

van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in

mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt

opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende

rente.

5. In geval van een gezamenlijke opdracht is ieder opdrachtgever individueel hoofdelijk

aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

 

RECLAMES

Artikel 12.

1. Reclames m.b.t. de te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de

verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert te

worden ingediend.

2. Reclames m.b.t. de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst te worden ingediend.

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtgever de keuze tussen

aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of

opnieuw verrichten van de afgekeurd werkzaamheden.

 

LEVERINGSTERMIJN

Artikel 13.

1. Is de opdrachtgever een (vooruit) betaling verschuldigd, of dient hij voor de uitvoering

benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn

waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet eerder in, dan dat betaling

geheel is ontvangen, Cq; de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn

gesteld.

2. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn nimmer te

beschouwen als een fatale termijn.

3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de

opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de

opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop

van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

4. Ontbinding is slecht mogelijk voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de

overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 14.

1. Voor alle schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel

veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de

aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het

bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband

houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode,

waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.

2. Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid in

ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden,

waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening

te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar, waarin de werkzaamheden, waardoor

schade is veroorzaakt, zijn verricht.

3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van

zaken in de onderneming van opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze

verband houdend met , dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de

werkzaamhedendoor opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

4. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of

indirect verband houdt met de vertraging of met opschorting als bedoeld in artikel 9 of

12 lid 1. Voorts is artikel 14 in een dergelijk geval van toepassing.

5. Opdrachtnemer heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk,

de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

6. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang

van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de opdrachtgever.

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of

bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het

vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of

derden.

 

VRIJWARING

Artikel 15.

1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of

indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

2. De plicht van opdrachtgever tot vrijwaring van opdrachtnemer vervalt indien en voor zover

opdrachtgever aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare

tekortkoming van de opdrachtnemer.

 

VERVALTERMIJN

Artikel 16.

Voor zover in deze AV niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden

van de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens opdrachtnemer i.v.m. het verrichten van

werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de

opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten

en bevoegdheden.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 17.

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede de daaruit

voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing